วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายหมู่บ้านสาโรจน์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลและงานครุภัณฑ์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖
8  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายปิดประกาศประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ ๔ เพื่อติดตั้ง ณ ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย ประตู ทางเท้า บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลชะมาย
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ประกวดราคาซื้อรถยตน์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าต้องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลข ๘๑-๐๙๕๗ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง