วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถหมายเลข ๘๑-๐๙๕๙ นศ. เนื่องจากไม่สามารถเข้าเกียร์ได้และมีเสียงดังผิดปกติมาจากชุดเกียร์ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด ๔.๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถหมายเลข ๘๑-๔๕๙๐ นศ เนื่องจากเมื่อเข้าเกียร์ปรากฎว่ามีเสียงดังและเข้าเกียร์ได้ยาก เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทรัพย์สินในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถหมายเลข ๘๒-๓๕๑๓ เปลี่ยนน้ำมันเบรกรั่วออกมาท่่ีล้อ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการถ่ายเอกสารภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง