วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบใส่กาว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการส่ง กทจ.จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อคูลเลอร์น้ำสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อชั้นคัลเลอร์ล็อคแบบ 3 ชั้น 70 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างค่าเดินสายระบบสายสัญญาณเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง