วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (งวดที่ ๒) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อปลากระป๋อง,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,ถุงพลาสติก สำหรับจัดเป็นถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ ปาบึก ในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ ปาบึก ในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อข้าวสาร สำหรับจัดเป็นถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ ปาบึก ในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวพเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารเคมีกำจัดยุงขนาดบรรจุ ๑ ลิตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเนื่อง มณีฉาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังอู่ปรีชา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย 3 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อ เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง