วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถ) หมายเลข กบ ๙๔๕๑ นศ เปลี่ยนยางนอก จำนวน ๔ เส้น เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีพร้อมติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา ถนนท่อระบายน้ำ คอสะพาน ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดเสื้อเกียร์ พี.ที.โอ ของรถหมายเลข ๘๑-๗๕๑๘ เพื่อให้รถคันดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบไฟเลี้ยว รถหมายเลข ๘๑-๙๕๕๖ เพื่อให้รถคันดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องสนามเด็กเล่นติดตั้ง ณ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลชะมาย และหมู่ที่ ๘ สวนสาธารณะเขาตาเล่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการทำโรงเรือนและวัสดุเลี้ยงไส้เดือนกำขัดขยะอินทรีย์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์และบำรุงรักษา เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง