วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ หมู่ที่ ๘ เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุในการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุในการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ปีที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางประจวบ-สายเหมืองเก่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านสารวัตรสมชัย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง