วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๕๑๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รหัสพัสดุ ๔๔๓-๕๒-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อสารเคมีกำจัดยุง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารแนบโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.๒๕๖๒ ประเภทที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อค้อนปอนด์ ด้ามไฟเบอร์ขนาด ๔ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง