วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับชุดแกนถาดกระดาษและชุดความร้อนชำรุด เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
6  พ.ย. 2561
โครงการการจัดการการเลือกตั้ง
6  พ.ย. 2561
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
6  พ.ย. 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
6  พ.ย. 2561
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
6  พ.ย. 2561
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ หรืองานรัฐพิธี
6  พ.ย. 2561
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลฯ
1  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง