วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2561
ซื้อิอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย งวดที่ ๑ จำนวน ๕๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลทำหน้าที่จัดเก็บรายได้ รายที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลปฎิบัติงานเป็นพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลประช่สัมพันธ์รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืนแผนงานที่ ๔ แผนงานการสร้างอาชีพและรายได้ กิจกรรม ให้ความรู้และจัดหาอุปกรณ์ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ รายที่ ๔ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง