วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด
17  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทรัพย์สินในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน ๓/๔ นิ้ว หิน ๓/๘ หินคลุก หินฝุ่น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์หมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลชะมาย ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคล ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานดับเพลิง รายที่ ๒ ตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคล ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานดับเพลิง รายที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง