วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำสระน้ำนบเหนือ หมู่ที่ ๕ บ้านหูนบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๓๓-๐๐๖ สายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒-๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเนื่อง มณีฉาย หมู่ที่ ๕
27  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖
27  ก.ย. 2561
โครงการขุดลอกคลองนา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔
27  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย ๓ หมู่ที่ ๑
27  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังอู่ปรีชา หมู่ที่ ๑
27  ก.ย. 2561
โครงการบุกเบิกถนนสายวังหีบ ซอย ๗ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕
27  ก.ย. 2561
โครงการบุกเบิกถนนสายนาคำทวด ซอย ๙ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถ จำนวน ๒ คัน รถหมายเลข ๘๒-๑๖๔๗ และ รถหมายเลข ๘๒-๐๖๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง