วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่บ้าน ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถ JCB เนื่องจากการทำงานของคอนโทรลบังคับทุกอย่างผิดปกติจึงไม่สามารถปฎิบัติงานได้ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอร์รี่ เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง