วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
จ้างพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องเล่น CD/DVD/MP๓/USB จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อตู้ลำโพงเสียงกลาง/แหลมพร้อมดอกลำโพง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อตู้ลำโพงเสียงเบสพร้อมดอกลำโพง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อปรีไมล์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อปรีแอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเพาเวอร์ขับเสียงกลาง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเพาเวอร์ขับเสียงเบส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง