วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสายนายอำเภอ หมู่ที่ ๑ ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารข้อมูล ประจำสถานีขนส่งประจำสำนักงานสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุในการทำโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างตามโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์(รถพ่วงสามล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง