วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลข ๘๒-๐๖๔๖ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารชุด Feed Der (ใช้ดึงกระดาษด้านบน) ชำรุด เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน กวาดถนน งานล้างถนน งานประจำรถขนขยะ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสายนายอำเภอ หมู่ที่ ๑ ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารข้อมูล ประจำสถานีขนส่งประจำสำนักงานสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง