วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุในการทำโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างตามโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์(รถพ่วงสามล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างทำตะแกรงเหล็ก กระดาษไวท์บอร์ด เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างพิมพ์ตั๋วฉีกค่าค่าบริการลานจอดสถานีขนส่งผู้โดยสารสถานีขนส่งอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม โครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง