วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๒ ชุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่ ผู้รวมปฏิบัติงานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปรดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการทำฝาท่อปิด-ตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ เพื่อความปลอดภัยกับประชาชนในเขตพื้นที่บริเวณตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้าง้ทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)ภาคีเครือข่ายร่วมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน กวาดถนน งานล้างถนน งานประจำรถขนขยะ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง