วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนสัญญาณไฟวับวาบ และแบตเตอร์รี่ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองเหรียง-คลองจัง (นาคำทวด ๑๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประสานมิตร ซอย 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อท่อและเข็มขัดรัดท่อดูดสิ่งปฏิกูล เพื่อให้รถดูดสิ่งปฏิกูลสามารถใช้ปฎิบัติงานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างทำป้ายชื่อเทศบาลตำบลชะมายพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถหมายเลข ผข ๔๐๐๗ นศ เนื่องจากชุดปั้มน้ำประกอบด้วยลูกปืนตัวบนและล่างชำรุดตามสภาพการใช้งานตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซ่อมรถหมายเลข ๘๒-๓๕๑๓ เนื่องจากท่อน้ำมันพวงมาลัยผ่อนแรงแตกมีน้ำมันรั่วออกมาและมีน้ำมันไฮดรอลิครั่ว