วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกขนาด ๒๑๕/๗๐ อาร์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวงผล จำนวน ๑ เครื่อง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ในนามเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ในการตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ ตัว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยมัสยิด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง