วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๕๗ จำนวน ๒ รายการ เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ป้องกันการชำรุดเสื่อมสภาพที่อาจเพื่อมากขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง