วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน รหัสพัสดุ ๐๕๔-๕๖-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๑๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๔-๕๔-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถ) ของรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าหลวง(บ้านครูแดง) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อแบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมโซฟาบุนวม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๓-๖๕-๐๐๐๙ ของงานการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกชยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง