วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อระบบระบายน้ำสาย 108-109 ซอย 1 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อโทรศัพท์มือถือ(สมาร์ทโฟนพร้อมระบบปฏิบัติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดยกถัง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบไสกาว ปกเคลือบมัน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้สำหรับการรับเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย ซอย 1 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อเตียงนวด จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง