วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รายที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รายที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รายที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รายที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รายที่ ๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
วัสดุสำนักงาน