วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง ชนิด ๗ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน กบ ๙๔๕๑ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวล์ท จำนวน ๒ ลูก) เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ๑๒,๐๐๐ BTU (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง
31  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง