วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิงอเนกประสิงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยมศักดิ์ อุทิศ - บ้านนายอนันต์ กุมารจันทร์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบติดเครน ชนิดติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายนาคำทวด ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายบ้านนางเจียน - บ้านนางขำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายบ้านนางสมจิตร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง