วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
ค่าจ้างเหมาบริการ
27  ก.ย. 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
27  ก.ย. 2566
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน ๒ เครื่อง
27  ก.ย. 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง
27  ก.ย. 2566
รถจักรยานยนต์
27  ก.ย. 2566
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว
27  ก.ย. 2566
ค่าบริการไปรษณีย์
27  ก.ย. 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์
27  ก.ย. 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
27  ก.ย. 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น