วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ สำหรับพนักงานจ้างตลอดจนผู้รับผิดชอบงานรักษาความสะอาด เพื่อใช้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน งานเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยประจำรถขยะและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ชุดนักกีฬา วัสดุอุปกรณ์สำหรับทำป้ายคะแนน ค่าถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มรักสุขภาพ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลข คตต ๖๐๗ นศ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๒-๐๐๐๔) จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ภายในกองคลัง จำนวน ๖ เครื่อง เพื่อให้สามารถในใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานราชการให้มีประสิทธิภาพ สามารถดูและประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ กล่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(รางระบายน้ำ) จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง