วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิคเบอร์ ๔๖ สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 7 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ