วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ kVA
16  ส.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบเเคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องน้ำเย็น ๑ หัวก๊อก ชนิดใช้ถังคว่ำน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวย 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง