วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานราชการให้มีประสิทธิภาพ สามารถดูและประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ กล่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(รางระบายน้ำ) จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ สำหรับพนักงานจ้างตลอดจนผู้รับผิดชอบงานรักษาความสะอาด เพื่อใช้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน งานเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยประจำรถขยะและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน รหัสพัสดุ ๐๕๔-๕๖-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๑๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๔-๕๔-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถ) ของรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง