วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๔ ป้าย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อหลัง จำนวน ๔ เส้น) เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ประดับผูกผ้าประดับหน้าบริเวณสำนักงานขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
8  ก.ค. 2565
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน และผูกผ้าประดับหน้าบริเวณสำนักงาน เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
6  ก.ค. 2565
ซื้อถังพลาสติก จำนวน ๓๐๐ ใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย ร.ร.พาณิชย์-คอกวัว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ซอย 3 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง