วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๖-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงหน้องปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อกระจกโค้งแบบสแตนเลสเงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อแผงเหล็กกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศพด. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประเภทนมพลาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประเภทนมพลาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๙๔๕๑ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง