วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
วัสดุสำนักงาน
27  ก.ย. 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
27  ก.ย. 2566
โครงการเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง
27  ก.ย. 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพัสดุ
27  ก.ย. 2566
โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี
27  ก.ย. 2566
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
27  ก.ย. 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
27  ก.ย. 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลชะมาย