วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๓๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) เพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติงานกองคลัง จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์สถานธนานุบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.33-003 บ้านคลองขี่เปล - บ้านวังหีบ หมู่ที่ 7,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๖-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง