วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนายสมโชค-ถนนรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายสาโรจน์ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของห้องสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง ของกองช่างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อโซ่เลื่อยยนต์ เพื่อเปลี่ยนโซ่เลื่อยยนต์ที่ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถ จำนวน ๖ ล้อ) ของรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง