วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายสาโรจน์ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๑๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๔-๕๓-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพังทลาย(กล่องเกเบี้ยน)สายเขากลาย-ปากคลอง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายกรุงแสง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายคอกวัว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลชะมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกชนิดติดเครนแบบติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๕ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๖๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายกรุงแสง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง