วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกชนิดติดเครนแบบติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๕ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๖๒-๐๐๐๓ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ ๗๖๔๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๓๕๘๕ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างทำผังโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และได้ผังคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตรงตามความต้องการที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เย็น ๒ ประตู (ขนาด ๑๒.๒ คิว) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง