วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอร์รี่ จำนวน ๒ ลูก) เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถ จำนวน ๒ เส้น) เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถ จำนวน ๔ เส้น) ของรถนั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๓๕๘๕ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๓๕๘๕ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง