วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๓๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกชนิดเครนแบบติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๕ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๖๒-๐๐๐๓ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมห้องน้ำส่วนที่ชำรุดและบริเวณรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกวาดถนน งานประจำรถขนขยะ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารว่าง เพื่อใช้ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก และใช้สำหรับงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก และใช้สำหรับงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนสาย ผช.ผญ ชัยยันต์ ผาสุก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง