วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2566
จ้างค่าเช่าเต็มท์และค่าเช่าเครื่องเสียง เพื่อจัดโครงการกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมายห้องกิจการสภา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขัน ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 7 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  มี.ค. 2566
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖