วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายประดู่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างผูกผ้าประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ของรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๙ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๒-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) ของรถหมายเลขทะเบียน ผจ ๗๖๔๘ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒ กก ๑๓๒๒ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๕-๐๐๐๘ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก) เพื่อใช้กับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๓๕๘๕ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๘๕ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง