วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฺ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวล์ท จำนวน ๒ ลูก) สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๑๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๔-๕๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมประตูภายในสำนักงาน จำนวน ๔ ห้อง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง