วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2566
จ้างทำตรายาง ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานช่างเทคนิค ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวังรวยซอย ๕ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ ๗๖๔๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างทำตรายาง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ ๗๖๔๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง