วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(รางระบายน้ำ) จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ สำหรับพนักงานจ้างตลอดจนผู้รับผิดชอบงานรักษาความสะอาด เพื่อใช้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน งานเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยประจำรถขยะและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน รหัสพัสดุ ๐๕๔-๕๖-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๑๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๔-๕๔-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถ) ของรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าหลวง(บ้านครูแดง) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง