วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ในนามเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๓๓-๐๕๗ สายนาคำทวด หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนครัวเรือน โดยมีเป้าหมายครบทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ PHILIPS หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๓ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างทำตรายางของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สี (ปริ๊นเตอร์) ยี่ห้อ Brother รุ่น SL ๓๑๗๐ CDW รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๑๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๔-๕๔-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง