วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 4 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายอาคม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก ชนิดติดเครนแบบติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รหัสพัสดุ ๐๐๖-๖๒-๐๐๐๓ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๕ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์แทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.๖๑๙ นศ. เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการประกอบการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ พิจารณาให้ความชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขอการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการลูกจ้าง (รายบุคคล) โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง