วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพังทลาย(กล่องเกเบี้ยน)สายต้นแค-วังหีบ ๒ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนายแปลก(หน้าโรงเรียนพณิชยการทุ่งสง) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังรวย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพังทลาย(กล่องเกเบี้ยน)สายเขากลาย-ปากคลอง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๖๑ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๘๗๔๓ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง