วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติานด้านสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓(งวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๓๘ ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธิ่ิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างทำตรายาง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างทำตรายาง ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องขัดพื้น ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างทำตรายาง ของสำนักปลัดเทศบาล (งานการเจ้าหน้าที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างทำตรายาง ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง