วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับการเก็บขนมูลฝอยติเเชื้อจากสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลชะมายและใช้สำหรับงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าที่พาดสัญญาณ CCTV หัก ทำให้สายนำส่งสัญญาณขาด ทำให้ระบบกล้องวงจรปิดดับ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการลูกจ้าง (รายบุคคล) โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างค่าเช่าเต็มท์และค่าเช่าเครื่องเสียง เพื่อจัดโครงการกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างค่าป้ายไวนิล และค่าจัดทำป้ายโฟมบอร์ด เพื่อจัดโครงการกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างจัดริ้วขบวน เพื่อจัดโครงการกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มและภาชนะ เพื่อจัดโครงการกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง