วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
ซื้อแบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมโซฟาบุนวม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๓-๖๕-๐๐๐๙ ของงานการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกชยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนายสมโชค-ถนนรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายสาโรจน์ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2566
จ้างทำตรายาง ของห้องสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง