วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV เพื่อให้กล้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลชะมายใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าถนนในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลข กง.๓๙๓๘ นศ. เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างติดตั้งและวางระบบชุดเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างทำโครงเหล็กพร้อมติดตั้งรถยนต์ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ติดตั้งรถยนต์ประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อคูลเลอร์น้ำสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง