วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำชาย สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖(รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ตามแบบ สว.๔) ในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารเพื่อเป็นคู่มือในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๓-๐๐๐๑) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง