วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อชั้นคัลเลอร์ล็อคแบบ 3 ชั้น 70 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างค่าเดินสายระบบสายสัญญาณเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องเล่น CD/DVD/MP๓/USB จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อตู้ลำโพงเสียงกลาง/แหลมพร้อมดอกลำโพง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อตู้ลำโพงเสียงเบสพร้อมดอกลำโพง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อปรีไมล์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อปรีแอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเพาเวอร์ขับเสียงกลาง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเพาเวอร์ขับเสียงเบส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง