วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๕๓/๐๐๓๑ ของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมถนนสายเขากลาย-ปากคลอง หมู่ที่ ๓ ต.ชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายต้นแค-วังหีบ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายเอเซีบ-คลองนา หมู่ที่ ๓ ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๙-๐๐๑๘ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง