วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๔๒ ของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๘๗๔๓ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการฝังกลบกำจัดขยะมูลฝอย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ รายที่ ๕ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลตำบลชะมาย ประปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการลูกจ้าง (รายบุคคล) โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รายที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง