วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเต็นท์โดมพร้อมผ้าประดับตกแต่ง เก้าอี้ โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดงานวันลอยกระทง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆสำหรับใช้ทำแพจุดลอยกระทง ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๑๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๔-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๕๗ จำนวน ๒ รายการ เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ป้องกันการชำรุดเสื่อมสภาพที่อาจเพื่อมากขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง