วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายต่างๆ ของงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก) เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าโต๊ะ สำหรับตักบาตรและค่าพาหนะรับส่งพระสงฆ์ เพื่อใช้ในโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๔๖ ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังพลาสติกสีน้ำเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะในพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง