วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน เพื่อการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใชรถใช้ถนน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนาอยู่บัติ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวทอง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและใช้ปฏิบัติงาน ในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถ จำนวน ๒ ล้อ) ของรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย ๘ - นาคำทวด ซอย ๙ หมู่ที่ ๕,๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง