วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีพร้อมติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
13  ม.ค. 2564
บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
12  ม.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารประกอบสำนวนการสอบสวนกรณี สตง. ชี้มูลความผิดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรับลดระยะห่างคลื่นความถึี่เครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซ่มรถหมายเลขทะเบียน กง.๓๙๓๘ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๔) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถหมายเลช ขคร ๒๔ นศ (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๔-๐๐๐๒) เพื่อสให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๘ นศ(รหัส ๐๐๕-๔๒-๐๐๐๑) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง