วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถ จำนวน ๖ เส้น) เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะชนิดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อโครงการซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อซื้อรถเข็นชนิดนั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๕๐ และ ๔๒๐-๖๐-๐๐๕๑ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๖-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อโครงการซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อซื้อรถเข็นชนิดนั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพังทลาย(กล่องเกเบี้ยน)สายต้นแค-วังหีบ ๒ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง