วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๓๓ - ๐๐๗ สายเอเชีย - คลองนา หมู่ที่ ๓ บ้านเขากลาย โดยวิธีคัดเลือก
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการสถานุบาล เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างทำตรายางของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ว ๘๘๔๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๙-๓๘-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง