วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ของงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาเล่ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายตลาดเกษตร ๑ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางเจียร - บ้านนายขำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการลูกจ้าง (รายบุคคล) โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ ๔๖) เพื่อใช้กับรถแทรกเตอร์การชนิด ชนิด ตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (จำนวน ๘๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง