วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มติดสันกาว ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำเนารายงานการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มติดสันกาว แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะชนิดยกถังภาชนะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ. (รหัสหมายเลข ๐๐๕/๕๗/๐๐๐๖) เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อบรรทุกติดเครน ชนิดติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๕ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๖-๖๒-๐๐๐๓) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๓ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารเพื่อประกอบเบิกจ่ายเงิน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง