วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2564
ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน รถหมายเลขทะเบียน คตค ๖๐๗ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๒-๐๐๐๔) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน ๑ กพ ๗๙๓๓ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๙-๖๒-๐๐๐๖) และรถหมายเลขทะเบียน ว ๘๘๔๘ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๙-๓๘-๐๐๐๑) เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ของกองวิชาการและแผนงาน
28  ธ.ค. 2563
จ้างทำตรายาง ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการสอบสวน เพื่อแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แจ้ง สว.๓) ในวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง