วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะในพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STIHL รุ่น ๓๘๑ หมายเลขเครื่อง ๔๐-๗-๔๘-๐๐๑๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลการได้รับรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เพิ่มเติมโรงเรียนวัดเขากลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๙๐ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหมู่บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง