วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับงานดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) รถหมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ (รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖) เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขรถ ๘๑-๙๕๕๖ นศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ยางใน และกระทะล้อ) รถหมายเลข ๘๒-๐๖๔๖ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำหญิงภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง