วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพังทลาย(กล่องเกเบี้ยน)สายเขากลาย-ปากคลอง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ค. 2566
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ ๖๕๖๒ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างโครงการชะมายเพิ่มสุข กิจกรรมจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสำรวจปัญหาความต้องการจำเป็นพื้นฐานของคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ รายที่ ๖ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างทำตรายาง ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานช่างเทคนิค ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวังรวยซอย ๕ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง