วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวย 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์ รถตักหน้า ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง