วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เพิ่มเติมโรงเรียนวัดเขากลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๙๐ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหมู่บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารว่าง จำนวน ๗๐ ชุด ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อถ่านไฟฉาย จำนวน ๒ กล่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดสภาวะสถานการภัยพิบัติต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน กวาดถนน งานประจำรถขนขยะ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดสภาวะสถานการภัยพิบัติต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างทำตรายาง ของงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง