วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2564
จ้างผูกผ้าบริเวณสำนักงาน เพื่อใช้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อธงอักษรพระนามาภิไทย ส.ก. เพื่อใช้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงขนาดบรรจุ ๑ ลิตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสาร ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ ศพด.เทศบาลตำบลชะมาย ประเภทนม ยูเอสที จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประเภทนม ยูเอสที จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๖-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงหน้องปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อกระจกโค้งแบบสแตนเลสเงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อแผงเหล็กกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง