วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศพด. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประเภทนมพลาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประเภทนมพลาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อต้นไม้ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๙๔๕๑ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างผูกผ้าบริเวณรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย บริเวณหน้ามุกสำนักงานเทศบาล บริเวณหน้าห้องสำนักปลัด และบริเวณป้าย (หน้าร้านยงเจริญ) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง