วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งเวที ตกแต่งท่าน้ำ จุดประกวดกระทง ที่ประธาน และบริเวณโดยรอบ เพื่อใช้สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมามหรสพ ขบวนกลองยาว สำหรับพิธีเปิด เพื่อใช้ในพิธีเปิดโครงการงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงครบชุด เพื่อใช้สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ ?พ.ศ.๒๕๖๖? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้สำหรับการจัดงานงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๔๒ ของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๘๗๔๓ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง