วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางประจวบ สายเหมืองเก่า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายนาแฝด ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสอบสวน เพื่อวางแนวทางในการสอบสวนและกำหนดประเด็นการสอบสวน วินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ความชัดแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ถ่ายเอกสารแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงแรม ของบริษัท ศิรินคร ซิตี้ คอมเพล็กซ์ จำกัด
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง