วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการลูกจ้าง(รายบุคคล)โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รายที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการลูกจ้า่ง(รายบุคคล)โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รายที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๙-๐๐๑๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างจัดอาหารว่าง เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕ -๑๕-๑๕ เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อต้นไม้ (ต้นทองอุไร) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างทำโฟมบอร์ด เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง