วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รายที่ ๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รายที่ ๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการลูกจ้าง (รายบุคคล) โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รายที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการลูกจ้าง (รายบุคคล) โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รายที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๒ ประจำปีงบรประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานการเงินและบัญชี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง