วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมเวทีและเต็นท์เวที สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ที่นั่งสำหรับรับรองประธาน เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อชุดของขวัญ ของรางวัล สำหรับซุ้มกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างทำตรายาง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง