วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยม หวาน คล้อย ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติทางเข้าเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ ๖๘ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ยานพาหนะและเครื่องจักรกลของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๓๓-๐๘๐ สาย SP แมนชั่น (นาแฝดเมืองใหม่) หมู่ที่ ๘ บ้านนาแฝด ตำบลชะมาย ความกว้างมากสุด ๗.๙๐ เมตร ความกว้างน้อยสุด ๓.๗๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๙๒.๖๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
12  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง